Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Montaż okien

Montaż okien, klucz do satysfakcji

Montaż okien, to temat rzeka, o którym można napisać całe tomy. Prawidłowy montaż okien powinien sprawić, że okna będą stanowić jednolity i trwały system ze ścianą budynku.

Najważniejsze dla właściwego funkcjonowania zamontowanych okien jak i całego obiektu jest prawidłowe wykonanie połączenia okna ze ścianą budynku. Jeśli połączenie okno-ściana będzie wykonane nieprawidłowo, a zdarza się to nadzwyczaj często, to proces powstawania uszkodzeń okna i degradacji budynku rozpoczyna się już w momencie jego wbudowania.

Na trwałość połączenia okna z murem, podstawowy wpływ mają obciążenia statyczne występujące od naporu wiatru, naprężenia w wyniku zmiennych temperatur oraz mechaniczne naprężenia eksploatacyjne. Przy niedostatecznie trwałych zespoleniach okna z murem, złącza mogą ulegać rozszczelnieniu i rozpoczyna się proces powstawania uszkodzeń. W powstające szczeliny wnika wilgoć wewnętrzna, a od zewnątrz woda opadowa i zimne powietrze. Nietrwałe połączenie okna z murem powoduje uszkodzenia i nieodwracalne deformacje okien oraz ościeży.

Montaż to newralgiczny punkt wymiany lub wbudowywania okien. 90 % usterek reklamowanych przez nabywców, spowodowanych jest niewłaściwym montażem. Czasochłonny i doskonały wybór okien może zostać w jednej chwili zniweczony brakiem profesjonalizmu ekipy montażowej. Złej jakości usługa montażowa, może prowadzić nie tylko do nieosiągnięcia celów zakładanych przy zakupie okien, np. oszczędności energii, tłumieniu hałasu, ale może spowodować nieodwracalne, częściowe lub całkowite zniszczenie stolarki okiennej.

W Polsce nie ma żadnego, powszechnie obowiązującego przepisu określającego zasady poprawnego montażu. Brak również odpowiednich norm, dlatego pierwszym zadaniem nabywcy okien powinno być ustalenie z wykonawcą usługi montażowej sposobu jej wykonania i warunków odbioru robót montażowych. Sposób wykonania montażu okien i warunki odbioru robót powinny zostać szczegółowo opisane w zawieranej umowie. Nie stosując się do tego prostego zalecenia, nabywcy okien narażają się na długotrwałe rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych i to wyłącznie w oparciu o tak zwaną „wiedzę i sztukę budowlaną” reprezentowaną przez biegłych i sądy.

Jeśli zasad wbudowania okien nie określa projekt budowlany, wbudowywanie okien powinno każdorazowo odbywać się zgodnie z zasadami określonymi przez producenta okien w „Instrukcji montażu”. W dobrze wykonanych projektach domów, można znaleźć opisane przez architekta nie tylko istotne właściwości okien, ale również sposób ich wbudowania. Jeśli nie można skorzystać z zasad określonych w projekcie, podstawę do określenia sposobu montażu okien powinna stanowić „Instrukcja montażu” wydana przez producenta okien.

Dwa dokumenty o podstawowym znaczeniu dla wszystkich producentów okien zobowiązują do wbudowywania okien w oparciu o zalecenia instrukcji producentów okien. W każdej z Aprobat Technicznych ITB w rozdziale „Przeznaczenie, Zakres i Warunki Stosowania” czytamy: „Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu...powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją Producenta, która powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy”, natomiast w normie PN-EN 14351-1:2006 w punkcie 6 stwierdza się: „Producent powinien zapewnić poniższe informacje, obejmujące: ...wymagania montażowe i technikę montażu (na budowie), jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za instalowanie wyrobu...”

Dlatego zanim zdecydujesz się na zlecenie wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta, zapoznaj się z jej treścią. W Polsce istnieje około 3.000 firm produkujących okna i w związku z brakiem powszechnie obowiązujących zasad wykonywania robót montażowych może istnieć, zatem 3.000 różnych instrukcji i sposobów na ich wykonywanie. Najprostszy mógłby brzmieć: „Montaż wykonany ma być dobrze”. Tylko, co to znaczy i dla kogo dobrze?

Na to pytanie postaramy się Państwu odpowiedzieć w następujących tekstach, zapraszamy do lektury.

Data modyfikacji: 2010-02-23

Źródło: paxo.pl

Szukaj w paxo.pl

Reklama