Reklama

Ważne dokumenty

Jakich dokumentów należy domagać się od producentów okien i drzwi?

Dokonując zakupu ważnego dla nas produktu, kierujemy się nie tylko ceną, ale również jego jakością. Ma to znaczenie, zwłaszcza w przypadku nabywania rzeczy, które mają spełniać swoją rolę przez lata. Takimi z pewnością są okna i drzwi. Jak sprawdzić, czy ich jakość spełnia kryteria, które pozwolą użytkować je przez lata? Wystarczy wymagać od producentów odpowiednich aprobat technicznych, deklaracji zgodności z normami lub certyfikatów.

Niejednokrotnie decydując się na kupno okien lub drzwi pomijamy ten aspekt, a przecież mamy prawo jako konsumenci zażądać od producentów odpowiednich dokumentów stwierdzających, że wybrany przez Nas produkt wykonano zgodnie z zasadami sztuki konstrukcyjnej i ze stosownych surowców.

Pamiętajmy, że prawo stawia przed producentem szereg wymagań, zarówno w fazie projektowania wyrobu, jak i podczas jego produkcji. Producent ma obowiązek zapewnić, że proces wytwarzania gwarantuje zgodność z odpowiednimi wymogami. Do obowiązków producenta należy także opracowanie dokumentacji technicznej, umieszczenie na towarze odpowiedniego oznakowanie np. CE i sporządzenie deklaracji zgodności.

Jako klienci, możemy zatem wymagać od producentów odpowiednich dokumentów potwierdzających, że wywiązali się ze swoich obowiązków. Chodzi o aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznakowania.

Aprobaty Techniczne

Aprobata Techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. Ważnym aspektem jest zawarta informacja o materiałach i elementach, z których zbudowane są okna i drzwi, w zakresie wymiarowym itp. Do niedawna okna i drzwi zewnętrzne produkowało się z wykorzystaniem aprobat technicznych. Obecnie jednak, większość producentów ma deklaracje zgodności produktów z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

Znak CE

Okna i drzwi zewnętrzne są wyrobami budowlanymi, których dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie Polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. Od 1 lutego 2007 r. obowiązuje w Polsce zharmonizowana europejska norma PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania wyrobów znakiem CE. Warto jednak dodać, że oznakowanie CE zawsze dopuszcza wyroby budowlane do obrotu, natomiast nie zawsze do stosowania. Wynika to, ze specyficznych wymagań przepisów prawnych, dotyczących warunków stosowania wyrobów obowiązujących w poszczególnych państwach Unii lub wymagań odnoszących się do określonego budynku. W Polsce, dokumentem określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest głównie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Symbol CE na produktach jest deklaracją producenta, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wraz z informacją towarzyszącą, stanowi wiążące prawnie poświadczenie, przeprowadzenia w całości i zakończenia procedury zgodności. Oznacza przyjęcie przez producenta odpowiedzialności, za wprowadzenie wyrobu na rynek. Oznakowanie CE umieszczone jest na naklejce znamionowej okna, jego opakowaniu, w dokumentach handlowych i nie jest znakiem jakości, ale informacją dla konsumentów, że produkt spełnia postanowienia europejskiej normy.

Certyfikaty

Jeżeli zależy nam na produktach najwyższej jakości ,zwracajmy uwagę na certyfikaty. Jest to osobny dokument, który stwierdza, że wyrób spełnia postanowienia aprobaty technicznej i normy. Potwierdza również, jego wyjątkowe właściwości, np. izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy odporność na włamanie. Certyfikaty wydaje jednostka notyfikowana, w przypadku większości producentów, jest to Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Certyfikaty, poza przypadkami okien i drzwi przeciwpożarowych nie są obowiązkowe. Nie wszyscy producenci zatem je mają, a gwarantują one spełnianie przez produkt interesujących nas wymagań. Nabywając certyfikowane okna i drzwi mamy pewność, że dokonujemy zakupu produktów najwyższej jakości.

Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności określają cechy użytkowe wyrobu, w zależności od tego czy wykonany jest według danej normy, czy aprobaty. Deklaracja ta, powinna zawierać: nazwę i adres producenta lub jego przedstawiciela, miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia, które spełnia wyrób, nazwę i adres notyfikowanego laboratorium badawczego, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej lub jego uprawnionego przedstawiciela. Pieczę nad prawdziwością deklaracji sprawuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W Polsce obowiązuje w tym zakresie norma PN-EN 14531-1. Podaje właściwości eksploatacyjne dla okien i drzwi zewnętrznych (22 cechy) oraz ich klasyfikację, a także metody ich sprawdzenia wg odpowiednich norm badawczych. Norma mówi również, jakie informacje musi dostarczyć producent w zakresie dostawy materiałów, przechowywania, transportu, konserwacji i montażu wyrobu, a także o sposobie oznakowania danego wyrobu. W przypadku, gdy producent nie jest odpowiedzialny za montaż wyrobu, musi dostarczyć ekipie montażowej instrukcję montażu wyrobu, jak również informację o konserwacji i bezpiecznym użytkowaniu wyrobu. Deklaracja zgodności jest dokumentem, który przechowywany jest u producenta wyrobu, niemniej jednak zawsze mamy prawo do jego otrzymania. Powinna być także przedstawiona w języku kraju członkowskiego, w którym wyrób będzie stosowany.

Kupując okna i drzwi, które mają służyć nam przez lata, pamiętajmy, żeby zwrócić uwagę na odpowiednie dokumenty. Nic nas to nie kosztuje, w przeciwieństwie do konsekwencji błędnego wyboru okien lub drzwi.

Data modyfikacji: 2010-03-04

Źródło: paxo.pl

Szukaj w paxo.pl

Reklama