Reklama

Rzecznik konsumenta

Miejski i powiatowy Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową, której podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej konsumentom, tj. osobom, które zawierają umowy i dokonują innych czynności prawnych w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z prośbą o pomoc zgłaszają się do Rzecznika konsumenci, którzy nie mogą uzyskać od przedsiębiorcy należnych im świadczeń. Zakres udzielanej pomocy wyznaczony jest przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Przede wszystkim, konsument może liczyć na profesjonalną poradę prawną co do swojej sytuacji prawnej i możliwości dochodzenia roszczeń. W sytuacji, gdy konsument spotka się z bezzasadną odmową przedsiębiorcy spełnienia należnych konsumentowi świadczeń, Rzecznik występuje do takiego przedsiębiorcy wskazując mu obowiązek spełnienia świadczenia. W przypadku nieuzasadnionej odmowy, Rzecznik może dochodzić praw konsumentów na drodze postępowania sądowego.

Kompetencje i zadania

 1. Biuro prowadzi sprawy w zakresie ochrony konsumentów, należące do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 2. Do Biura należy w szczególności:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
  • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w sprawach sądowych prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
  • prowadzenie edukacji konsumenckiej;
  • prowadzenie spotkań polubownych;
  • zapewnienie konsumentom pomocy w przygotowywaniu wystąpień, pism i dokumentacji procesowej, wniosków i innych pism w sprawach konsumenckich;
  • inicjowanie regulacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów na terenie Miasta;
  • współpraca i współdziałanie z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Natomiast zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów. Do jego zadań w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Data modyfikacji: 2010-03-05

Źródło: paxo.pl

Szukaj w paxo.pl

Reklama