Reklama

Bezpieczeństwo produktów

Jeżeli konsument poniesie szkodę w związku z użytkowaniem wyrobu, ma prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Definicja produktu niebezpiecznego zawarta w Księdzie III tytule VI kodeksu cywilnego jest szersza niż w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów i obejmuje również energię elektryczną oraz zwierzęta. Postępowanie takie prowadzi sąd cywilny z powództwa osoby, której produkt wyrządził szkodę. Konsument nie musi udowadniać winy przedsiębiorcy, konieczne jest natomiast wykazanie związku między poniesioną szkodą i faktem, że produkt był niebezpieczny.

Doniesienie o wyrobie niebezpiecznym można również (niezależnie od wystąpienia do sądu o odszkodowanie) przekazać do UOKiK lub Inspekcji Handlowej. Informacje takie stanowią podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK. Toczy się ono przeciwko producentowi lub dystrybutorowi produktu, co do którego istnieje podejrzenie niespełnienia wymagań bezpieczeństwa. W trakcie postępowania przedsiębiorca może zostać zobowiązany do podjęcia działań, które wyeliminują istniejące ryzyko.

Oba postępowania – prowadzone przez Prezesa UOKiK i przez sąd cywilny – są od siebie niezależne.

Informacje o wyrobach stwarzających zagrożenie można znaleźć w Rejestrze produktów niebezpiecznych. Podstawę do umieszczenia w nim wyrobów stanowią decyzje Prezesa UOKiK.

Wpis do rejestru może mieć charakter czasowy – jego usunięcie jest możliwe na wniosek osoby zainteresowanej, która udowodni, że z rynku zostały wycofane wszystkie egzemplarze produktu stwarzającego zagrożenie lub usunięto jego niezgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

Szukając informacji o produktach niebezpiecznych wycofanych z rynków innych niż polski, można również sięgnąć do systemu europejskiego RAPEX.

Data modyfikacji: 2010-02-15

Źródło: www.uokik.gov.pl

Szukaj w paxo.pl

Reklama